Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

emem81

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
emem81
emem81
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveritas1 veritas1

August 30 2017

emem81
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viastonerr stonerr
emem81
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella - "Pamiętasz mnie?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
3166 4e0a
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
emem81
7888 0c54
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
1045 01ae
emem81
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viawszystkodupa wszystkodupa
emem81
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 22 2017

emem81
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaRedPenny RedPenny
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr
emem81
emem81
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
emem81

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel vialiliowadusza liliowadusza
emem81
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl